Szkoły Promujące Zdrowie

Szkoły promujące zdrowie

Wojewódzka Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu w dniu 7.12.2015 roku otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Działania promujące zdrowy styl życia realizowane przez całą społeczność szkolną przyczyniły się do uzyskania certyfikatu wojewódzkiego SPZ. W dalszym ciągu podejmujemy działania mające na celu propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku.

Rejonowa Sieć Szkół Promujących Zdrowie

Nasza szkoła w dniu 20.05.2010 roku otrzymała Rejonowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Zgodnie z definicją "Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska." W naszej placówce staramy się dbać o swoje zdrowie oraz podejmować działania na jego rzecz.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji takiej szkoły. Każdy kraj wypracowuje swój model SzPZ w zależności od uznawanych wartości oraz własnych doświadczeń.

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

Szkoła

 • jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp.; szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć;
 • jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują;
 • jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca

 • tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia;
 • umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie

 • ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii;
 • decyduje o jakości życia ludzi.

Na podstawie opracowanych standardów przyjęto następującą „nową” definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

Definicja:

Szkoła Promująca Zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

 • dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
 • podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Zasady tworzenia szkoły promującej zdrowie:

 • przygotowanie;
 • diagnoza stanu wyjściowego;
 • planowanie działań i ich ewaluacji;
 • działanie;
 • ewaluacji wyników badań.
 1. Przygotowanie
  • Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej.
  • Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.
  • Pozyskiwanie uczestników i sojuszników.
  • Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.
  • Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.
 2. Diagnoza stanu wyjściowego
  • Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły itd.
  • Analiza tych danych.
  • Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.
 3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji
  • Wybór problemu.
  • Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.
  • Ustalenie celów.
  • Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.
 4. Działania
  • Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu.
 5. Ewaluacja wyników działań
  • Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel.

opracowała Iwona Dziedzicka